Phone
785. 532. 4569
E-mail
jkkim1324@k-state.edu
Office
3079 Engineering Hall
1701D Platt St.
Manhattan, KS 66506

Ke Wang

Senior Undergraduate

Contact Info

Email : ke6@ksu.edu